อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ม.3 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
เบอร์โทร / เบอร์แฟกซ์ >>> 056 - 204088, 056-204089 / 056 - 204136

,